Verktygslåda

Katalysator har en diger metodbank, men avgörande för ett gott resultat är inte verktyget som sådant utan förmågan att välja och kombinera rätt metoder, naturligtvis i kombination med ett gott hantverk. Just övertygelsen att metoden ska anpassas och utformas efter gruppen och inte tvärtom är en grundbult i arbetet.

Casekartor

Med hjälp av blädderblocksblad, tuschpennor och små träfigurer skapar samverkande aktörer tillsammans en nätverkskarta som ger en bild av alla personer som finns runt den aktuella individen. Att skapa en casekarta är en effektiv metod för att göra en gemensam kartläggning av en individs behov, situation, nätverk, tillgångar, behov etc. Kartan ger en helhetsbild av situationen. Deltagarna ser tydligt sin egen och andras roller i arbetet. Alla involverade professionella får en gemensam bild och kan tillsammans se vilka insatser som är de bästa.

Exempel: Projekt SamTidigt
Litteraturtips:”Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt

Dialogcafé (World café)

Dialogcafé är en spännande och samtidigt anspråkslös form för möten där man i cafémiljö stimulerar strukturerade samtal om ett antal identifierade teman. Det är ett konstruktivt sätt att utnyttja fikarastens myller av diskussioner, inpass och trevnad.

Genom förberedda samtalsledare, på förhand identifierade samtalsteman och det faktum att deltagarna roterar mellan de olika temana blir temat brett belyst och de goda idéerna vaskas fram.

Exempel: Gårdstensbostäders Visionsdialoger
Litteraturtips:”The World Café”/ Juanita Brown, David Isaacs

Fokusgrupper

I en Fokusgrupp får en grupp dis­kutera ett givet ämne under begränsad tid. Målet är att få gruppdeltagarna att diskutera ämnet fritt med varandra. En samtalsledare startar diskussionen och ställer frågor i den mån de behövs för att frågan ska bli brett belyst.

Exempel: Flyktingars bosättning (Göteborgs stad), Länsstrategi för jämställdhetsintegrering (Länsstyrelsens Västra Götalands län)
Litteraturtips: ”Fokusgrupper: Om fokuserade grupper som undersökningsmetod”/ Viktoria Wibeck

Forumspel

Forumspel ger deltagarna möjlighet att bearbeta, förstå och praktiskt uppleva andras perspektiv. Gruppen identifierar konfliktsituationer som dramatiseras. Det är en mycket verksam metod för att hantera konflikter, ge verktyg mot diskriminering och för handledning och vägledning i arbete med grupper.

Exempel: Kollegial handledning
Litteraturtips: ”Du har huvudrollen i ditt liv”/ Katrin Byréus

Framtidsverkstad

Framtidsverkstaden bygger på delaktighet, kreativitet och engagemang. Den växlar mellan arbete i liten och stor grupp och erbjuder en form där olika perspektiv och erfarenheter ges lika möjligheter att göra sig hörda. Framtidsverkstäder hjälper grupper att hitta gemensamma visioner och att utifrån dessa göra upp konkreta handlingsplaner. Metoden passar särskilt bra vid start av nya projekt och förändringsprocesser.

Exempel: Ung & Trygg, Smart Housing, NUF
Litteraturtips: ”Att bryta vanans makt”/ Verner Denvall & Tapio Salonen

Gåturer

Gåturer är en metod för konkret inventering av ett områdes kvalitéer och brister ur ett brukarperspektiv. En mindre grupp (ca 10 personer) vandrar genom ett område längs en fast rutt med nyckelplatser (ca 10 stopp). Vid varje stopp stannar gruppen och samtalar om platsernas kvaliteter och brister. Samtalen bandas och platserna fotograferas. Metoden kan också fokuseras på specifika målgrupper och teman t.ex. jämställdhet eller funktionsnedsättning.

Exempel: Muskotgatan som vi vill ha den
Litteraturtips: ”Gåtur – en metod för utvärdering”/ Susan de Laval

LFA – Logic Framework Approach

LFA är en målstyrd metod för projekt- och verksamhetsplanering som använder sig av intressenternas delaktighet i planeringen för att skapa struktur och resultat. Även om fokus ligger på planering kan metoden med fördel användas i alla faser av projektet; projektplanering, uppföljning, rapportering, resultatredovisningar och utvärderingar. LFA är standard för EU-kommissionens internationella utvecklingssamarbete och används i alla Europeiska Socialfondens projekt. Det är också en metod som används flitigt av SIDA och Forum Syd.

Exempel: Projekt SamTidigt, Göteborgsregionens kommunalförbund
Litteraturtips: ”En sammanfattning av LFA-metoden”/SIDA

Mobiliserande utställning

När en kommande förändring och möjlighet blir tydlig för dem som är berörda väcks tankar och idéer om hur den förändringen borde se ut. En mobiliserande utställning presenterar den möjliga förändringen och samlar in och kanaliserar de idéer och synpunkter den genererar. Det är ett användbart verktyg t.ex. i samband med arbete kring fysisk förnyelse. Modeller, foton, ritningar och rest planer är användbara ingredienser.

Exempel: Gårdsstensbostäders arbete med Gårdstensdalen, Solhusen och Terasshusen
Litteraturtips: ”Mobilisering processer och verktyg”/ Sophia Kaså

Open Space

Open Space är en deltagarstyrd metod med fokus på analys, ömsesidig respekt och förståelse. I storgrupp inventeras gemensamt frågeställningar runt temat som sedan diskuteras och dokumenteras i smågrupper. Deltagarna rör sig mellan de olika samtalen som på så vis korsbefruktar varandra. Open Space är en idealisk metod för erfarenhetsutbyte.

Exempel: Flyktingars bosättning, Social ekonomi
Litteraturtips: ”Open Space Technology – a user’s guide” / Harrison Owen,
”The genuine contact way”/ Birgitt Williams

OPERA®

OPERA®-metoden bygger på fem faser; Omedelbara egna tankar, Parets tankar, Exponera, Rangordna och Arrangera.

Tack vare en enkel och tydlig struktur kan grupper snabbt arbeta sig igenom dessa faser och tillsammans diskutera de teman de tycker är viktigast. Metoden lämpar sig för små och stora grupper.

Exempel:Gryning vård
Litteraturtips: ”OPERA® – ett verktyg för effektiva arbetsmöten”/ Kari Hellin och Tommi Gustafsson, Innotiimi

Reflekterande team

Reflekterande team är en strukturerad form för kollegial handledning. Det är en form där gruppens deltagare alla ger återkoppling på den situation, fråga eller problem en kollega vill bearbeta. Den kan användas till problemlösning, men är också förståelse­skapande.

Exempel: Specialpedagogiska skolmynigheten (SPSM)
Litteraturtips: ”Reflekterande processer”/ Tom Andersen

Samverkanskartor

Samverkanskartor är ett verktyg för att tydliggöra samver­kans­­mönster, relationer och konflikter, organisationer och individer emellan. Med träfigurer bygger och enas gruppenen om en karta som representerar dem själva i relation till sina samarbets­partners. Nästa steg är att se vad var och en av figurerna behöver av sina sam­arbetspartners och om dessa behov tillgodoses idag. Slutligen arbetar gruppen fram en handlingsplan för att tillgodose så många av de blockerade behoven som möjligt.

Exempel: Projekt SamTidigt
Litteraturtips:”Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt

Storytelling

Storytelling handlar om att ge visioner och erfarenheter kött och blod. Det är också ett användbart verktyg för intressent- och målgruppsanalyser. Storytelling är ett subjektivt verktyg, både retrospektivt och värderande. Det passar därför utmärkt för just verksamhetsutveckling, självvärdering och marknadsföring. Det kan handla om att identifiera och presentera gemensam vision, en organisationsberättelse som tydliggör vårt syfte eller att presentera sin sida av saken.

SWOT

SWOT är ett enkelt, men användbart verktyg för att analysera Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) and Threats (hot). Den kan användas på organisation-, grupp- och individnivå. Styrkor och Svagheter är interna medan Möjligheter och Hot referear till omvärlden.

Trygghetsvandringar

Ett fungerande verktyg för att öka den upplevda tryggheten!
Liksom Gåturer är Trygghetsvandringar en metod för konkret inventering av ett områdes kvalitéer och brister ur ett brukarperspektiv.

Den stora skillnaden ligger dels i trygghetsperspektivet och dels i deltagarkonstellationen. I en Trygghetsvandring medverkar en grupp med kunskap och ansvar över området. Det gör att även ansvaret för platser/frågor som tidigare fallit mellan stolarna blir tydliga och kan åtgärdas. Trygghetsvandringen utmynnar också i ett gemensamt åtgärdsprotokoll.

Exempel: FCH & SDF Lundby,
Litteraturtips: ”Trygghetsvandring – en vägledning”/ Tryggare Mänskligare Göteborg, Boverket och BRÅ.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas