Social Hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet och jämlikhet i fokus.

När Katalysator arbetar med stadsutveckling är utgångspunkterna brukarinflytande, trygghet och jämlikhet. Målet är den goda, hållbara staden som är till för alla. Då måste alla berörda vara med i planeringen. Hur det kan gå till är ett av Katalysators specialområden.

Katalysator har bred erfarenhet inom området, allt ifrån att mobilisera boende och deras engagemang i en lokal stadsdelsförändring till att arbeta med översiktsplaner och komplexa frågor med mycket mål och intressekonflikter. Katalysator har också erfarenhet av djupgående kartläggningar av sociala konsekvenser (SKA) och konsekvenser för barn (BKA).

Inflytande, Delaktighet & Mobilisering

En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt delaktighet genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och för alla.

Hur då?

Här kan du läsa några exempel på hur det kan se ut.

Boinflytande

Jag bildade Katalysator 1999. Då hade jag precis lämnat min första och enda heltidsanställning på Gårdstens­bostäder. Bolaget bildades för att vända en nedgången och utsatt stadsdel tillsammans med gårdstensborna. Jag var projektledare för arbetet med boinflytande och fick utveckla formerna för det. Det fortsatte sedan i ett mångårigt konsultsamarbete och ett mycket framgångsrikt förändringsarbete. Idag lyfts Gårdsten ofta fram som ett exempel på att det faktiskt går att vända en negativ samhällsutveckling. Det finns ingen quick-fix men ”the secret sauce” är delaktighet.

På Husbankens uppdrag, Norges motsvarighet till Boverket, har Katalysator tagit fram en skrift om metoder och verktyg för mobilisering och boendeinflytande med utgångspunkt i arbetet i Gårdsten.

Hållbarbetsmål – SDG/IDG

Idag är FNs sociala hållbarhetsmål (Social Development Goals, SDG) självklara utgångspunkter när vi ska utforma socialt hållbara verksamheter. Utmaningen är att omsätta målen i konkret handling. Att se till att det blir på riktigt och inte bara fina ord. Det handlar, som med alla mål, om att göra dem SMARTA (Specifika, Mätbara, Realistiska, Tidssatta och Accepterade). Men det räcker inte. Vi kan inte bara fokuera på vad vi ska göra. Minst lika viktigt är hur vi gör det. Vi måste ge oss själva, våra medarbetare och organisationer möjlighet att bygga sin inre kapacitet. Vi måste träna våra muskler så att vi kan lyssna, samarbeta, lära tillsammans och medskapa. Här är de inre utvecklingsmålen, Inner Development Goals (IDG) till god hjälp. Jag har bland annat haft förmånen att få vara med och facilitera en global konferens ”Mindshift” som var ett viktigt steg i utvecklingen av dessa mål

Trygghetsarbete

Under 2022 har jag processlett inledande konferens och workshops när Göteborgs stad, BRÅ och Polisen lanserat modellen GVI (i Malmö känd som ”Sluta skjut”) för att samordna arbetet mot gängkriminaliteten i staden.

Trygghetsarbetet började för mig då jag under flera år fick möjlighet att djupdyka i Centrala Hisingen. Området upplevdes som väldigt otryggt och för att vända utvecklingen hade fastighetsägarna precis gått samman och bildat FCH, Fastighetsägare Centrala Hisingen. Fastighetsägarna jobbade i nära partnerskap med SDF Lundby och andra aktörer i staden. Vi jobbade bland annat intensivt med Trygghetsvandringar där boende, polis, park & naturförvaltning och fastighetsägare tillsammans vandrade i område efter område för att se vad som behövde åtgärdas i såväl den fysiska som sociala miljön. Då inleddes också en mängd planprocesser som lett till flera ny- och ombyggen. Idag är Centrala Hisingen en väldigt trivsam och spännande stadsdel, dit jag nu också själv flyttat.

Sverige är inte längre ett jämlikt land. Klyftorna ökar och Göteborg, där jag bor, är en väldigt segregerad stad. När uppväxtvillkor och förutsättningar skiljer så mycket som de gör idag, så ökar också motsättningarna och kriminaliteten. Jag har haft förmånen att under många år fått arbeta med NUF, Neutrala Ungdomsföreningen i Biskopsgården. Det är en ideell idrotts och kulturförening som verkligen försöker göra skillnad och som också framgångsrik utvecklat och drivit avhopparverksamhet för ungdomar som vill lämna den organiserade brottsligheten. På deras uppdrag har jag bland annat skrivit fram och sökt pengar till ett arvsfondsprojekt ”Vi Deltar”, lett workshops, gjort intervjuer, skrivit rapporter och inte minst utvecklat de egna mötesformerna.

Jämlikhetsintegrering

Staden ska vara till för alla och lika bra för alla, men ”bra” är behovsgrundat. Vi är olika och behöver olika saker. Det är lätt att det blir fel om vi per automatik ger alla samma service. Jag har fått jobba med dessa frågor på många olika sätt. Det handlar hela tiden om att involvera de som är berörda, att få med alla per­spektiv. Exempel på det är Barnkonskvensanalyser, BKA, och Sociala konsekvensanalyser, SKA, inför bygget av Västlänken. I Kungälv när Samhälls­byggnads­enheten och projektet Jämt och Ständigt fick projektmedel av Boverket och Läns­styrelsen för att jämställdhetsintegrera sitt arbete. I Bergsjön gjorde vi barnkonsekvensanalyser med Minecraft för att försäkra oss om att vi nådde barn på deras ”planhalva”.

Behöver du Hjälp?
Vill du åstadkomma hållbar förändring, på riktigt? Är ni många olika aktörer som måste samverka för att det nya ska kunna hända? Aktörer med olika behov, erfarenheter och förutsättningar? Som kanske inte ens vill samarbeta men inser att ni måste? Då kan och vill jag gärna hjälpa dig!

Katalysator har mer att erbjuda dig, Klicka dig gärna vidare till våra andra tjänster och se vad vi kan hjälpa dig med!

Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet och nycklar till förändring. I arbetsgruppen såväl som i samhället i stort.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande