Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet.

Konflikter är en oundviklig del av livet. Utmaningen är hur vi hanterar de konflikter som uppstår. Vi har alla olika behov och önskemål. När vi verkligen bryr oss och när det är viktigt har vi ofta starka åsikter. När våra behov inte blir mötta upplever vi en konflikt. Det kan ske gälla såväl attityder, beteenden som sakfrågor.

Konflikter uppstår mellan individer och i och mellan grupper, organisationer och större system. Konflikter kan lätt eskalera om de inte hanteras och är då väldigt kostsamma, för alla inblandade. Rätt hanterade erbjuder de i stället en källa till lärande och byggande av robusta organisationer och relationer och social hållbarhet. En möjlighet till lärande och utveckling.

Inflytande, Delaktighet & Mobilisering

En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt delaktighet genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och för alla.

Hur då?

Här kan du läsa några exempel på hur det kan se ut.

Arbetsplatskartläggning

När det blir konflikter på en arbetsplats eller när en chef får underbetyg i en medarbetarundersökning är ofta den första åtgärden en arbetsplatskartläggning. Det är ett sätt att ta tempen på arbetsplatsen. Vad är egentligen problemet? Vad handlar konflikten om och vilka är berörda? Varför har medarbetarna gett så låga betyg? Jag åtar mig gärna den typen av uppdrag, hur det görs bäst beror bl.a. på hur eskalerad konflikten är. Oavsett vilket är jag angelägen om att också få vara med och föreslå hur problemen kan hanteras. Helst vill jag också vara med och stötta arbetsgruppen i sitt vidare arbete. Det har jag bland annat fått göra i flera gymnasieskolor i Göteborg.

Medborgardialoger

Medborgardialoger behöver inte vara konfliktfyllda men är det ofta. Åtminstone när det gäller frågor som verkligen engagerar och där det finns starka åsikter. När det är riktigt viktigt. Det kan vara grupper emellan men kanske ännu vanligare är att det är mellan staden eller en förvaltning och dess medborgare. Jag har fått jobba såväl med lokala grannskap som Gårdsten och Bergsjön som med stadsövergripande processer som parkeringsfrågan vid Saltholmen och utvecklingen av Heden och med regionala utmaningar som Länsstyrelsens arbete med att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering.

Det räcker inte att en plats utformas för majoriteten. Tvärtom behöver vi eftersträva så många olika perspektiv och åsikter som möjligt. Ofta snubblar vi på att det måste vara med väldigt många i en process för att den ska få legitimitet och anses demokratisk. Min erfarenhet är att det centrala snarare är om det finns en mångfald av perspektiv och att det inte bara är ”normen” som hörs. Min erfarenhet är att brokiga referensgrupper som får knåda en fråga och bli kloka tillsammans i regel kommer mycket längre och gör större skillnad än stora omröstningar.

Normen i Sverige är en vit, svenskfödd, frisk, medelålders, sekulariserad medelklass heterosexuell man, med familj, jobb och utan funktionsnedsättning som äger sin egen bostad och bor i en stad. Det är inte så många som prickar in alla dessa kategorier. Ofta vill och behöver vi samma saker oavsett om vi matchar normen eller inte. Ännu oftare gör vi det inte. Tricket är att ställa frågan till personer med olika erfarenheter och behov. Då kan vi skapa tjänster och miljöer som är bra för många fler. För det som också är bra för den utanför normen är ofta hjälpsamt och bra för många fler.

Medling

En åtgärd som kan komma i fråga är medling. Det kan vara mellan två eller flera individer, eller mellan en eller grupper. Medling kan utformas på många olika sätt men mitt arbete utgår liksom all processledning från tre faser; öppnandet, framväxandet och klargörandet. Öppnandet handlar här om att sätta ramar och att inventera frågan genom att höra parternas berättelser och identifiera och sätta ord på knutarna. Framväxandet handlar om kreativ problemlösning medan klargörandet innehåller överenskommelser parterna emellan och återkoppling kring det omgivande systemet. I medlingsarbete har jag stor nytta av hela min metodarsenal men kanske särskilt Dialogue for Peaceful Change, Transformativ Scenarioplanering och Deep democracy. Mina medlingsuppdrag har gällt både mindre arbetsgrupper och mellan stora organisationer och grupperingar.

Målkonflikter

Jag tycker det är väldigt spännande när vi tycker olika. När olika perspektiv möts. Det är jobbigt, men det är också då det nya kan hända! Det är då helheten kan bli större än summan av delarna och vi kan hantera komplexitet. Målkonflikter finns i nästan allt utvecklingsarbete, inte minst i stadsplaneringen. Parkeringen vid Saltholmen och Heden är två tydliga exempel.

Parkeringsfrågan har blivit en het potatis, inte minst kring Saltholmen där marken är extremt åtråvärd för såväl rekreation som parkering. Öborna behöver kunna parkera sina bilar för att få vardagen att fungera. De som bor på fastlandet vill begränsa trafiken och övriga göteborgare och turister vill kunna njuta av det vackra området och kunna ta oss ut i skärgården. Jag fick i uppdrag av Parkeringsbolaget att hålla en serie samtal för att hitta vägar framåt i en mycket infekterad situation. Samtal och processer har lett fram till att situationen kunnat hanteras på ett rimligt sätt för alla parter.

Heden är en symbolladdad plats i staden och debattens vågor har gått höga kring hur platsen ska utvecklas. Ska här byggas bostäder eller skulle platsen bevaras för idrott och rekreation? Framför allt hade relationen mellan idrottsrörelsens aktörer och staden hade en period en väldigt infekterad relation. Jag anlitades tillsammans med en grupp kollegor för att hålla i möten och dialoger med medborgare och olika intressentgrupper kring utvecklingen av Exercisheden (Heden). Dessa möten och dialoger syftade till att få en ömsesidig förståelse av behov och förväntningar kring den framtida stadsutvecklingen på och kring Heden. Samtalen var framgångsrika. Vi hittade former för goda samtal utan att väja för problem och motsättningar, men frågan om Hedens utveckling har fått vänta med anledning av alla andra planprocesser som nu är på gång i staden.

Behöver du Hjälp?
Vill du åstadkomma hållbar förändring, på riktigt? Är ni många olika aktörer som måste samverka för att det nya ska kunna hända? Aktörer med olika behov, erfarenheter och förutsättningar? Som kanske inte ens vill samarbeta men inser att ni måste? Då kan och vill jag gärna hjälpa dig!

Katalysator har mer att erbjuda dig, Klicka dig gärna vidare till våra andra tjänster och se vad vi kan hjälpa dig med!

Social hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet & jämställdhet i fokus.

Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande