Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Samverkan är både ett sätt att hantera och förebygga konflikter. Samverkan är svårt och ändå förväntas de flesta av oss klara av det. Jag älskar stora breda utmaningar. Komplexa frågor där många måste samverka och hitta lösningar tillsammans. Jag designar gärna ett upplägg utifrån er specifika utmaning och era förutsättningar. I början behövs ofta en processkartläggning, att skapa förståelse för olika utgångs­punkter och erfarenheter och att synliggöra behovet av samverkan. I nästa skede att hjälpa berörda parter att själva arbeta fram förhållningssätt och rutiner för att faktiskt få till samverkan i vardagen.

Inflytande, Delaktighet & Mobilisering

En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt delaktighet genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och för alla.

Hur då?

Här kan du läsa några exempel på hur det kan se ut.

Pilotverkstad

Jag älskar stora breda utmaningar. Komplexa frågor där många måste samverka och hitta lösningar tillsammans. Ett väldigt roligt sådant projekt var SamTidigt där åtta kommuner i ett gemensamt GR projekt utvecklade sin samverkan mellan skola och socialtjänst för att kunna ge tidig, samordnade insatser till barn i utsatta situationer. Mitt uppdrag var initialt att planera och starta upp projektet och att sedan ansvara för processledningen. Hur gör vi för att tillsammans utifrån våra specifika utmaningar utforskar och lär tillsammans? Vi utgick från ett kärnteam, en pilotverkstad och ett antal verkliga case och delade sedan våra lärdomar med övriga organisationen innan vi är klara, medan det fortfarande är formbart. ”Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt”. Jag har sedan jobbat vidare med samma målgrupp på liknande sätt med SPSM och Statens institutionsstyrelse och senast med Lilla Edets kommun.

Platssamverkan

Under flera år fick möjlighet att djupdyka i Centrala Hisingen. Området upplevdes som väldigt otryggt och för att vända utvecklingen hade fastighetsägarna precis gått samman och bildat FCH, Fastighetsägare Centrala Hisingen. Fastighetsägarna jobbade i nära partnerskap med SDF Lundby och andra aktörer i staden. Detta är ett utmärkt exempel på platssamverkan. Vi jobbade bland annat intensivt med Trygghetsvandringar där boende, polis, park & naturförvaltning och fastighetsägare tillsammans vandrade i område efter område för att se vad som behövde åtgärdas i såväl den fysiska som sociala miljön. Då inleddes också en mängd planprocesser som lett till flera ny- och ombyggen. Idag är Centrala Hisingen en väldigt trivsam och spännande stadsdel, dit jag nu också själv flyttat.

Målkonflikter

Jag tycker det är väldigt spännande när vi tycker olika. När olika perspektiv möts. Det är jobbigt, men det är också då det nya kan hända! Det är då helheten kan bli större än summan av delarna och vi kan hantera komplexitet. Målkonflikter finns i nästan allt utvecklingsarbete, inte minst i stadsplaneringen. Parkeringen vid Saltholmen och Heden är två tydliga exempel.

Parkeringsfrågan har blivit en het potatis, inte minst kring Saltholmen där marken är extremt åtråvärd för såväl rekreation som parkering. Öborna behöver kunna parkera sina bilar för att få vardagen att fungera. De som bor på fastlandet vill begränsa trafiken och övriga göteborgare och turister vill kunna njuta av det vackra området och kunna ta oss ut i skärgården. Jag fick i uppdrag av Parkeringsbolaget att hålla en serie samtal för att hitta vägar framåt i en mycket infekterad situation. Samtal och processer har lett fram till att situationen kunnat hanteras på ett rimligt sätt för alla parter.

Heden är en symbolladdad plats i staden och debattens vågor har gått höga kring hur platsen ska utvecklas. Ska här byggas bostäder eller skulle platsen bevaras för idrott och rekreation? Framför allt hade relationen mellan idrottsrörelsens aktörer och staden hade en period en väldigt infekterad relation. Jag anlitades tillsammans med en grupp kollegor för att hålla i möten och dialoger med medborgare och olika intressentgrupper kring utvecklingen av Exercisheden (Heden). Dessa möten och dialoger syftade till att få en ömsesidig förståelse av behov och förväntningar kring den framtida stadsutvecklingen på och kring Heden. Samtalen var framgångsrika. Vi hittade former för goda samtal utan att väja för problem och motsättningar, men frågan om Hedens utveckling har fått vänta med anledning av alla andra planprocesser som nu är på gång i staden.

Social lab

Jag jobbade ett år med Mistra Urban Futures. Det var ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling. Det handlade om bred samverkan kring stora komplexa frågor. Vi utvecklade då en form för ett Socialt labb som ett sätt att angripa en gemensam, komplex fråga med inbyggda målkonflikter. Det är inte en workshop utan snarare en intensiv, experimentell intervention. Social labs är ett sätt att arbeta designdrivet och innovativt och att bygga allianser. Vi samlar en grupp intressenter som tillsammans representerar de centrala perspektiven på ett problem. Skickliga facilitatorer skapar ett tryggt rum och ram för arbetet. Tillsammans utforskar gruppen problemets orsaker och samverkar sedan för att designa lösningar med hävstångseffekter och i liten skala testa dessa lösningsförslag i verkligheten. Förslagsvis får teamet arbeta med sin utmaning under ett års tid med regelbunden återkoppling.

Behöver du Hjälp?

Vill du åstadkomma hållbar förändring, på riktigt? Är ni många olika aktörer som måste samverka för att det nya ska kunna hända? Aktörer med olika behov, erfarenheter och förutsättningar? Som kanske inte ens vill samarbeta men inser att ni måste? Då kan och vill jag gärna hjälpa dig!

Katalysator har mer att erbjuda dig, Klicka dig gärna vidare till våra andra tjänster och se vad vi kan hjälpa dig med!

Social hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet & jämställdhet i fokus.

Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet och nycklar till förändring. I arbetsgruppen såväl som i samhället i stort.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande