Verksamhets- & teamutveckling

Framgångsfaktorn är att förankra arbetet, engagera dem som är berörda och tillvarata deras kompetens och expertis.

Det gäller både inåt och utåt. För att en organisation eller ett team verkligen ska kunna åstadkomma förändring behöver alla berörda engageras. Gruppens och organisationens kunskap och expertis behöver tas till vara för att det ska bli goda och hållbara resultat. Då krävs det att gruppen bygger tillit. Först då kan de hantera motstånd och komplexa utmaningar. För förändring väcker alltid motstånd. I motståndet finns viktig kunskap och erfarenhet som inte ska slösas bort utan tillvaratas som de nycklar till lärande de är.

Ni behöver också fokusera på dem ni är till för. Vad är det de behöver? Hur kan ni utforma er verksamhet och era tjänster så att den matchar målgruppens behov? Metoder och processer ska utformas efter gruppens behov och med uppgiften i fokus. Inte tvärtom. Som vi frågar får vi svar!

Katalysators arbete med grupprocesser och teamutveckling kan börja i olika ändar; som löpande handledning eller utifrån en specifik fråga, konflikt eller förändringsprocess.

Inflytande, Delaktighet & Mobilisering

En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt delaktighet genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och för alla.

Hur då?

Här kan du läsa några exempel på hur det kan se ut.

Ledningsgruppsutveckling och Handledning

Jag handleder med utgångspunkt i mitt medskapande processledarskap. Jag använder konkreta och medskapande metoder som hjälper gruppen att se sin egen expertis. Handledningen ger möjlighet att fördjupa och utforska yrkesrollen och ger dessutom verktyg gruppen kan applicera i sitt eget arbete. Vi arbetar med utmaningar, motstånd och konflikter i grupprocesserna. Det gäller såväl de processer de möter i sina egna ärenden som dem de hanterar internt i det egna teamet och den egna organisationen.

Genom åren har jag handlett professionsteam såväl som ledningsgrupper och grupper med blandade professioner åt bl.a. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Bräcke diakoni, Stenungssunds specialpedagoger, Partille kommun och Stadsmissionen.

Verksamhetsutveckling

Vi lever i en föränderlig värld och våra verksamheter är under ständig utveckling. Förutsättningar och utmaningar förändras och tillkommer. Våra uppdrag förändras. Våra medarbetare och våra samverkansparter likaså. Verkligheten tar aldrig paus och vi måste hela tiden bygga bron medan vi går på den.

Vem har inte mött den trötthet många då känner? Ibland känns verksamhetsutveckling och organisationsarbete som hindrar oss från att faktiskt göra vårt jobb. Nyckeln är att börja i uppdraget och att involvera medarbetarna i designen av verksamheten med utgångspunkt i detta. För att det ska fungera behöver medarbetarna släppas in tidigt i processen. Så har jag tex haft förmånen att få jobba med exempelvis Gryning vård, Hyresgästföreningen Västra Sverige och med Nära vård i Partille.

Innovationsprocesser och Tjänstedesign

Bra verksamheter utformas med dem vi är till för i fokus. Det är lätt att säga men för att det verkligen ska hända behöver vi engagera och prata med dem vi är till för. Inte bara tro att vi vet vad de behöver. Det räcker inte ens att en tjänst eller en organisation utformas för majoriteten av dem vi är till för. För att det verkligen ska bli bra behöver vi utforska så många olika perspektiv och åsikter som möjligt.

Vi kan inte heller sitta och fundera ut hur allt ska funka och sedan genomföra förändringen. Vi måste pröva oss fram. Det är en innovativ process där vi måste testa många olika idéer och vara beredda på att revidera arbetet under resans gång. Det handlar om att sätta lär-loopar där ett kärnteam får utveckla och testa idéer i liten skala och sedan utvärdera och sedan börja om tills de hittar en tjänst de kan skala upp. Plan-Do-Study-Act. Igen och igen.

Det här arbetssättet har jag fått praktisera i mängd sammanhang exempelvis i Gårdsten (Gårdstensbostäder) och i samverkan med Civilsamhället (Göteborg stad) med Kungälvs Samhällsbyggnadsenhet.

Tillitsbygge
Är medskapande processledning svaret på allt? Nej, verkligen inte! Tvärtom är det en sista utväg. Det är ett tidsödande och ansträngande sätt att arbeta och vi gör det bara när det är nödvändigt! När det handlar om komplexa frågor som vi inte kan lösa på egen hand. När ingen ensam har svaret och det inte finns någon självklar ”best practice” att falla tillbaka på. När vi ska hantera komplexitet. Då behöver vi arbeta medskapande och då är det inte bara en möjlighet utan en förutsättning för hållbar utveckling. För att vi ska kunna hantera komplexitet behöver vi bygga tillit. En grupps kapacitet att hantera komplexitet står i direkt relation till graden av tillit och psykologisk trygghet i gruppen. (Anders Wendelheim, Amy Edmondson).
Behöver du Hjälp?
Vill du åstadkomma hållbar förändring, på riktigt? Är ni många olika aktörer som måste samverka för att det nya ska kunna hända? Aktörer med olika behov, erfarenheter och förutsättningar? Som kanske inte ens vill samarbeta men inser att ni måste? Då kan och vill jag gärna hjälpa dig!

Katalysator har mer att erbjuda dig, Klicka dig gärna vidare till våra andra tjänster och se vad vi kan hjälpa dig med!

Social hållbarhet

Den goda staden byggs tillsammans med dem som bor där med trygghet & jämställdhet i fokus.

Samverkansledning

Våra stora komplexa samhällsutmaningar kan ingen part lösa ensam. Det kräver samverkan och breda partnerskap.

Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet och nycklar till förändring. I arbetsgruppen såväl som i samhället i stort.

Utbildning

Ta del av Katalysators verktygslåda, nätverk och erfarenheter kring samverkan, delaktighet & boendeinflytande