Kunder

Katalysators verksamhet delas mellan kort- och långvariga uppdrag; punktinsatser i form av workshops och konferenser å ena sidan och längre projekt- och process-ledarskap å andra sidan. Sedan starten har Katalysator haft drygt åttio olika uppdragsgivare, såväl offentliga som privat. Här presenteras några av de mer omfattande uppdragen.

Göteborgs parkeringsbolag, 2016

Parkeringssituationen på Saltholmen har under många år varit ett problem. Många intressen ska tillgodoses på ett begränsat område. Våren 2016 blev frågan väldigt infekterad och Katalysator anlitades för att bistå bolagets styrelse med planering och ledning av ett allmänt informationsmöte. Därefter har Katalysator varit processledare för en arbetsgrupp som samlat olika intressenter för att tillsammans belysa fler perspektiv och förhoppningsvis finna lösningar på en del av utmaningarna i frågan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, 2016

Katalysator handleder fyra av myndighetens geografiska rådgivarteam.

Gryning Vård AB, 2016

Gryning Vård AB är ett kommunalt vårdbolag som under 2016 utvecklar en medarbetar-policy. Katalysator engagerades för att designa och genomföra workshops med alla med-arbetare kring temat ”Hur är en bra och professionell Gryning-medarbetare?” Under våren har 450 medarbetare arbetat tillsammans i 20 workshops med dialogcaféer och vaskat fram och beskriva de viktigaste egenskaperna. I nästa steg hölls två workshops för att bearbeta resultatet.

Social resursförvaltning, 2016

Förvaltningen håller på att utarbeta en plan för arbetet med missbruk i staden. Katalysator engagerades som processdesigner och ledare för tre workshops med lite olika teman och ett Open Space-liknande upplägg. Den första arbetade med helhetssyn, likabehandling, kompetens och kunskapsbaserat arbete. Den andra fokuserade inflytande och brukar-medverkan. Den tredje och sista workshopen behandlade samverkan och vårdkedjor.

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, projekt SISAM 2015

SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt social-tjänsten och skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott, så att de får den utbildning de har rätt till och behöver. Inom ramen för projektet har Katalysators Sophia Kaså och Ulla-Britt Caping Salas från Göteborgs-regionens kommunalförbund (GR), utarbetat en design för de workshops som rådgivarna från Specialpedagogiska skolmyndigheten håller för de olika parterna och utvecklat och genomfört en processledarutbildning för dessa rådgivare.

Social resursförvaltning, 2013-2014

Under 2013 blev förvaltningen processägare för flera av stadens prioriterade mål kring att Öka förutsättningarna och utjämna skillnaderna till goda livschanser för alla göteborgare och att Öka tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser kring missbruksproblem. Katalysator har genomfört workshops med stadsdelarnas förvaltningsledningar och med förvaltnings och bolags­chefer. Katalysator har också designat och samordnat parallella workshoppar under en mobiliserings­konferens med 800 deltagare om social hållbarhet.

GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, projekt Samtidigt, 2011-2014

Hösten 2012 gjorde Katalysator en ansökan om ESF-medel för projekt SamTidigt. I december beviljades projektet 13 mkr. Projektet handlade om att samverkan mellan skola och socialtjänst och tidiga insatser till barn i utsatta situationer. Åtta kommuner deltog i projektet. Katalysators uppdrag var initialt att planera och starta upp projektet och därefter har uppdraget varit att stå för process- och projektledning.  Våren 2013 handlade arbetet om spridning och implementering i andra verksamheter och kommuner.

Gryning vård AB, 2014

Gryning Vård AB har börjat en strategisk resa mot ett hållbart samhälle genom ett främjande medarbetarskap. Medarbetarna har nödvändig kunskap och bolaget behöver utvecklas så att medarbetarna känner tillhörighet och vill vara med i utvecklingsarbetet och bli ambassadörer för bolaget. Katalysator engagerades för att involvera alla medarbetare i ledningsgruppens arbete med att ta fram mål och den långsiktiga strategiska visionen. Under hösten genomfördes en serie av femton workshops i hela regionen.

Ramböll (Trafikverket), 2013-2014

Katalysator har som underkonsult till Ramböll ansvarat för att arbetet med att ta fram en Social konsekvensanalys (SKA) och en Barnkonsekvensanalys (BKA) kring den nya station Haga och kring linjesträckningen. Arbetet var en del i projekteringsuppdraget från Trafik-verket inför byggandet av Västlänken, en 8 km lång järnvägstunnel under Göteborg. Byggstart planeras till 2017/2018 och tunneln beräknas vara färdig 2026.

Neutrala ungdomsföreningen, NUF, 2012-

Katalysator har hjälpt NUF med att skriva ansökningar om projekt- och verksamhetsstöd till Allmänna arvsfonden och Göteborgs stad.

Smart Housing Småland, 2012 – 2013

Smart Housing Småland blir en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas. SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Glafo (Glasforskningsinstitutet), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Katalysator har lett en serie framtidsverkstäder för att under 2012 arbeta fram ansökan till Vinnova. Under 2013 fortsatte arbetet med att tillsammans med alla berörda ta fram fortsatta projektidéer och handlingsplaner.

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2012-2013

Dialogcaféer, fokusgrupper och omvärldskartläggning för att processa fram underlag till regionens jämställdhetsstrategi. Arbetet bestod av fyra dialogcaféer under våren kring temana Makt & inflytande, Hälsa, Utbildning & Arbetsliv samt Mäns våld mot kvinnor med 20-60 deltagare per tillfälle. Under hösten fördjupades underlaget med fyra fokus-gruppsintervjuer kring samma teman och slutligen fick Katalysator i uppdrag att ta fram statistik och faktaunderlag till samma teman.

Gårdstensbostäder AB, 1999-2012

I Gårdsten har Katalysator bistått Gårdstensbostäder med projektledning, processamord­ning, handledning och metodutveckling av arbetet med boendemedverkan. I samtliga fall har det handlat om att specialdesigna nya metoder och modeller. De projekt där Katalysator anlitats har bl.a. varit; Gårdstensdalen (99/00), Terrasshusen (02), Utvecklingen av seniorboende och verksamheter (08/09 och 11), Visionsdialoger (samt metodhandledning för medarbetarna (09-11).

Social resursförvaltning, 2008-2011

Inom ramen för den nya förvaltningen fanns vid bildandet ett behov av en gemensam plattform för det fortsatta arbetet. En plattform som behövde utgå från en samsyn mellan å ena sidan nämnden och å andra sidan den stora och varierande skara frivilligorganisationer som finns inom förvaltningens verksamhetsområde. För denna samsyn krävs dialog och erfarenhets­utbyte. Katalysator har sedan fått vara behjälplig i förvaltningens arbete i dialogen med och kring den sociala ekonomin.

GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, projekt Mellan Rum, 2009-2011

Katalysators seniorkonsult var projektledare för projekt Mellan Rum. Mellan Rum syftade till att samverka för att förhindra att arbetssökande ungdomar mellan 18-25, med kontakt med både Arbetsförmedling och kommunen hamnar mellan stolarna, i ett så kallat ”mellan rum”. Arbetsförmedlingskontor, försörjningsstödsenheter och arbetsmarknadsenheter från elva kommuner i Göteborgsregionen deltog i projektet.

Samhällsbyggnadssektorn, Kungälvs kommun, 2010

Kungälvs kommun anlitade Katalysator som processledare för projektet Jämt och Ständigt. Sektorn fick projektmedel av Boverket och Länsstyrelsen för att jämställd-hetsintegrera sitt arbete. Målet var att alla verksamheter skulle granska sig själva och se hur de kunde kvalitetssäkra sitt arbete så att alla Kungälvsbor får lika god service.

Husbanken, Norge, 2010

På Husbankens uppdrag, Norges motsvarighet till Boverket, har Katalysator tagit fram en skrift om metoder och verktyg för mobilisering och boendeinflytande.

Kunskapscentrum för jämställd vård, projektet Gör det jämt 2009 -2010

Gör det Jämt var ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) och en del av Kunskapscentrum för Jämställd vård. Katalysator engagerades för en serie fokusgruppsintervjuer med publikgrupper från Göteborgsoperan, en Framtidsverkstad med Strömma Naturbruksgymnasium och processledning av två av projektets utbildningsdagar.

Fastighetskontoret, Göteborgs stad & Förvaltnings AB Framtiden, 2007-2008

Katalysator var projektledare för projektet Flyktingars Bosättning. Projektet syftade till att belysa situationen ur flyktingarnas perspektiv och på så sätt få kunskapsunderlag för att förbättra flyktingars boendesituation i Göteborg.

Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH, 2004–2006

FCH är en ideell förening som verkar för att Centrala Hisingen blir en trygg och trivsam stadsdel. Katalysator anlitades som projektledare för att samordna områdets 200 fastighetsägare. Den situationella tryggheten och bred samverkan med övriga aktörer i området såsom Stadsdelsförvaltning, polis, föreningar m.fl. var nyckelfrågor.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas