Katalysator kan

Katalysator har en diger metodbank, men avgörande för ett gott resultat är inte verktyget som sådant utan förmågan att välja och kombinera rätt metoder, naturligtvis i kombination med ett gott hantverk. Just övertygelsen att metoden ska anpassas och utformas efter gruppen och inte tvärtom är en grundbult i arbetet.

Delaktighet & Mobilisering

Katalysator har en käpphäst för delaktighet; ”Det ska vara Viktigt, På riktigt och För alla”. En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt medskapande genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och att alla berörda parter känner sig inbjudna.

Verktygslåda: Dialogcafé, Fokusgrupper, Framtidsverkstad, Gåturer, Mobiliserande utställning, Open Space, OPERA, Trygghetsvandringar

Organisations- & Verksamhetsutveckling

Katalysator har en käpphäst för delaktighet; ”Det ska vara Viktigt, På riktigt och För alla”. En central del i arbetet är att identifiera vad som är viktigt och vilka frågor som skall prioriteras i det fortsatta arbetet. Det är de som är berörda som bäst vet vad som behövs och som är experterna. Identifierar vi de viktiga frågorna kan vi sedan försäkra oss om fortsatt medskapande genom att se till att vår inbjudan är på riktigt och att alla berörda parter känner sig inbjudna.

Verktygslåda: Dialogcafé, Fokusgrupper, Framtidsverkstad, Gåturer, Mobiliserande utställning, Open Space, OPERA, Trygghetsvandringar

Grupprocesser & Teamutveckling

Katalysators arbete med grupprocesser och teamutveckling kan börja i olika ändar; utifrån en specifik fråga, uppdrag eller förändringsprocess.

Arbetets upplägg utgår från övertygelsen att den berörda gruppen har stor och ovärderlig erfarenhet och kunskap. Katalysators hjälper gruppen att identifiera och tydliggöra sin potential.

Förändring väcker alltid motstånd. I motståndet finns viktig kunskap och erfarenhet som inte ska slösas bort utan tillvaratas som de nycklar till lärande de är.

Konkret resulterar arbetet i förankrade mål och handlings­planer – förutsättningarna för ett gemensamt förändrings­arbete.

Verktygslåda: Dialogcafé, Fokusgrupper, Forumspel, Framtidsverkstad, LFA, Open Space, OPERA, Reflekterande team och Storytelling och Deep democracy

Samverkan & Konflikthantering

Konflikter är en oundviklig del av livet. Utmaningen är hur vi hanterar de konflikter som uppstår. Vi har alla olika behov och önskemål. När våra behov inte blir mötta upplever vi en konflikt. Konflikter kan eskalera om de inte hanteras och är då väldigt kostsamma, för såväl individer som organisa­tioner. Rätt hanterade erbjuder de en källa till lärande och byggande av robusta organisationer och relationer.

Samverkan är både ett sätt att hantera och förebygga konflikter. Samverkan är svårt och ändå förväntas de flesta av oss klara av det. Katalysator kan hjälpa till med process­kart­läggning, att skapa förståelse för olika utgångspunkter och erfarenheter, att synliggöra behovet av samverkan. Slutligen kan Katalysator hjälpa berörda parter att själva arbeta fram förhållningssätt och rutiner för att faktiskt få till samverkan i vardagen.

Verktygslåda: Fokusgrupper, Forumspel, Reflekterande team, Samverkanskartor och Storytelling och Deep democracy

Stadsutveckling (Brukarinflytande, Trygghet & Jämställdhet)

När Katalysator arbetar med stadsutveckling är utgångspunkterna brukarinflytande, trygghet och jämställdhet. Målet är den goda, hållbara staden som är till för alla. Då måste alla berörda vara med i planeringen. Hur det kan gå till är ett av Katalysators specialområden.

Katalysator har bred erfarenhet inom området, allt ifrån att mobilisera boende och deras engagemang i en lokal stadsdelsförändring till att facilitera förvaltnings- och bolagschefer i arbetet med strategiska utvecklingsplaner. Katalysator har också erfarenhet av djupgående kartlägg­ningar av sociala konsekvenser (SKA) och konsekvenser för barn (BKA).

Verktygslåda: Barnkonsekvensanalyser (BKA), Dialogcafé, Fokusgrupper, Forumspel, Framtidsverkstad, Gåturer, Logic Framework Approach (LFA), Mobiliserande utställning, Open Space, OPERA, Reflekterande team, Sociala konsekvensanalyser (SKA), Trygghetsvandringar

Utbildningar & Workshops

Katalysator utbildar och föreläser gärna. Företrädesvis om dialog, delaktig­­­het, samverkan och boendeinflytande och olika medskapande metoder.

Utbildningar kan skräddarsys åt den egna organisationen, kring enskilda metoder i verktygslådan eller kring en kombination av metoder och hur de kan anpassas, kombineras och varieras beroende på situation och sammanhang.

Alla Katalysators utbildningar är interaktiva, eget deltagande och utövande varvas med reflektion och teori. Det är när vi själva praktiserar teorin vi lär oss.

Aktuella utbildningar:
Strategisk visualisering Göteborg den 27 maj 2015

Projektledning & Planering

Katalysator har stor erfarenhet av att driva projekt och verksamhetsplanering som utgår från intressenter och deltagares erfarenheter och expertis.

Det kan gälla att utarbeta projektidéer och formulera bidrags­ansök­ningar, att bygga fungerande projektstrukturer såväl som faktiskt genomförande och spridningsarbete.

God projektledning förutsätter ett aktivt ansvar för projektets alla delar; projektplanering, kontinuerlig uppföljning och rapportering, resultatredovisning och utvärderingar.

Verktygslåda: Casekartor, Dialogcafé, Framtidsverkstad, Logic Framework Approach (LFA), Open Space, OPERA, Samverkanskartor, Storytelling

Rapporter & Kartläggning

Katalysator har stor erfarenhet av att genomföra förstudier, kartläggningar och utredningar. Resultatet ger ett bra underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Katalysator har också stor vana av att skriva projektansökningar exempelvis till Europeiska socialfonden (ESF) och Allmänna arvsfonden.

Verktygslåda: Barnkonsekvensanalyser (BKA), Dialogcafé, Fokusgrupper, Open Space och OPERA, Reflekterande team, Social konsekvensanalys (SKA).

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas