Samarbetspartners

En av Katalysator styrkor är den flexibla organisationen. Genom att arbeta i nätverk knyter vi till oss de samarbetspartner och underkonsulter som är bäst lämpade för varje enskilt uppdrag. Genom åren har solida samarbeten etablerats. Det gör att Katalysator, trots att det är ett litet företag, gärna antar stora, långvariga och komplexa uppdrag.

Katalysator har samarbetsavtal med följande aktörer, de flesta ingår även i vår upphandling med Göteborgs stads upphandlinsbolag.

Vi har samarbetsavtal med:

Kommunikation o pressledning KennerudKennerud kommunikation och processledning
Kennerud Kommunikation & Processledning drivs av seniorkonsult Malin Kennerud som arbetar med deltagarstyrd processledning för att skapa engagemang, deltaktighet och utveckling i företag och organisationer.
Arbetet sker framförallt inom följande områden:
• Process- och projektledning
• Verksamhetsstyrning och organisationsutveckling
• Strategisk information och kommunikation
• Utvärdering och rapport
• Kartläggning och omvärldsanalys

Kooperativet Greta

Lena Björk, Korperativet Greta

 

I allt vårt arbete är utgångspunkten att alla är lika viktiga och att allas kunskaper och erfarenheter behövs. Många års erfarenhet av strategisk ledar- och informationschefskap har visat att det är det mest framgångsrika och långsiktigt hållbara förhållningssättet.

Vi åtar oss både enstaka processledningsinsatser och längre uppdrag.

Vi har också många års erfarenhet att göra omvärldsanalyser, kartläggningar och rapporter. Dessa utgör beslutsunderlag av hög kvalitet och blir därmed en viktig del av   verksamhets- och organsationsutveckling.

Inom områdena ovan arbetar seniorkonsulten Lena Björk.

Omtänk utveckling AB

Omtänk utveckling AB drivs av David Ershammar som sedan år 2000 arbetat med medskapande förändring i föreningslivet, som projektledare vid statlig utredning, för Sveriges Kommuner och Landsting och flera år som inflytandestrateg inom Region Skåne. Han har varit tongivande inom utvecklingen av brukarinflytande/ användarinvolvering inom välfärdsområdet om vilket han skrivit böcker och utvecklat utbildningskoncept som nått över tiotusen personer.

Hans bakgrund som förändringsledare i politiskt styrda organisationer är värdefull då han nu som konsult stödjer individer, team och organisationers kapacitet att medskapa – driva processer över gränser och utifrån engagemang och kunskapen hos många. Att leda lärandeprocesser över tid med grupper från olika sammanhang som utveckla både kultur, nya kapaciteter och nya innovativa lösningar är ofta kärnan i hans uppdrag.

David är socionom med inriktning mobilisering, utbildad processkonsult med fördjupning inom en rad metoder och verktyg, bland annat sociala innovationslab, designtänkande, Core qualities, masterclass – Ledarskap vid komplexa utmaningar och inte minst inom Medskapande ledarskap/Art of hosting där han är en ledande praktiker och utbildare. Han håller regelbundet uppskattade träningar i processledning.

Maria Lundgren Dellgran

2012-05-31 Social Resursfšrvaltning Gšteborg, personalportrŠtt

Maria Lundgren Dellgran har ett brett erfarenhetsområde inom utvecklingsarbete. Arbetar i första hand med förändringsprocesser vad gäller individ, grupp och organisation. Projektledning och kartläggning är andra verksamhetsområden. Har också erfarenhet av handledning av arbetsgrupper och ledningsgrupper. Har ett nätverksinriktat perspektiv på förändring och ett stort kontaktnät inom olika organisationer. Arbetar också med en speciell modell för konfliktbearbetning och beslutsfattande.Ett systemiskt perspektiv där allas åsikter och idéer kan belysas, förstås och infogas som en del av en helhet är en av mina viktigaste framgångsfaktorer för varaktig förändring och utveckling.

Piazza

 

 

Lena Gunnarsson, Piazza, är journalist i grunden och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med jämställdhets- och jämlikhets-frågor med fokus på brukare, elev, kund och patient. Lena har handlett grupper och individer genom förbättringsarbeten och tagit fram verktyg och metoder för att förbättra bemötande och rutiner med fokus på jämställdhet och jämlikhet. Hon är även utbildad coach.

 Integratia AB

Foto Integratia red

Integratia konsult startades år 2000 och drivs alltsedan dess av Gunnar Svensson. 2011 ombildades firman till Integratia AB.F n ligger tyngdpunkten i verksamheten på utvärderingar, utbildningar/workshops utifrån LFA-metoden och coachning av projektledare. Uppdragen har under åren framförallt bestått i projekt- och organisationsutveckling, ledning/koordination av stora strategiska projekt med många partners, utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor, processtöd inom Europeiska Socialfonden, utvärderingar av projekt och verksamheter lokalt, nationellt och internationellt samt även hela EU-program.Gunnar Svensson har genomgått utbildning i lärandeutvärdering/följeforskning vid Linköpings universitet samt facilitatorsutbildning i den målstyrda projektplaneringsmetoden LFA (Logical Framework Approach).Med LFA-metodik har Integratia varit med och utvecklat verksamhet och projekt inom flera organisationer, bland annat Göteborgs stad, Trafikkontoret, Göteborgs Räddningsmission, Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

comomo

Foto Patrick

Comomo ägs av Patrick Gruczkun och bedriver sin verksamhet genom varumärket ”Samarbetsbolaget”.
 
Comomo bistår företag och organisationer i att utveckla effektiva och lustfyllda samarbetsklimat. 

Vi erbjuder
 processledning, workshops och föreläsningar inom områdena:
* Interkulturell kompetens
* Konfliktförståelse
* Gruppdynamik
* Kommunikation

Dessutom samarbetar Katalysator med Dialogues AB, Pussla, Framtidsverkstäder, Veera utveckling, Anders Sandberg, Contextio och ett brett nätverk av andra goda samarbetspartners.

Comments are closed.

katalysa´tor subst. ~n ~er, agent som utlöser en förändringsprocess utan att själv förbrukas